Yeni İç Hatlar Terminali

Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden ve ithalat ihracat merkezlerinden biri olan İzmir, İstanbul ve Bursa’dan sonra en çok ihracat yapılan üçüncü ildir. Bu sebeple İzmir, yoğun trafik akışının olduğu kentlerden biri olma özelliğini taşımaktadır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 2011 yılı itibariyle yolcu trafiği bakımından ülkemiz havalimanları arasında dördüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye’de havayolu şirketleri arasındaki rekabet son yıllarda düşük maliyetli uçuş alternatiflerinin artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple, önceki dönemlere göre bugün hava ulaşımının popülerliği önemli ölçüde artmış bulunmaktadır.

Bu durum göz önünde bulundurularak, havalimanındaki hava trafik artışına yer temin edebilmek için bir genişletme çalışması gerekli görülmüştür. Genişletme;

 • havalimanı operasyonlarının etkinliğini yükseltecek,
 • havalimanının hizmet sunabileceği uçak ve yolcu sayısını artıracak,
 • seyahat, erişim ve bekleme sürelerinin azalmasını mümkün kılacak,
 • bölge ekonomisinin gelişmesine destek olacak,

mevcut kapasitenin mümkün olduğu kadar iyi kullanılması ile civarda yeni havalimanı açılması ihtiyacını en aza indirecektir.

Yüklenici

TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (TAV Ege), TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin bir iştiraki olup, İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminalleri’nin 2032 yılına kadar işletme hakları ihalesini kazanmıştır. TAV-Ege ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) arasında imzalanan kira sözleşmesine göre TAV Ege, terminallerin günlük yönetimi ve işletilmesinin yanı sıra mevcut İç Hatlar Terminali’nin daha yüksek yolcu kapasiteli modern bir tesise dönüştürülmesinden de sorumlu olacaktır. Ancak TAV Ege, hava tarafı operasyonlarından ve apron yönetiminden sorumlu olmayacak ve bu konular DHMİ tarafından yürütülmeye devam edecektir.

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışması

Proje finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve UniCredit Group’tan destek sağlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede, Proje için uluslararası standartlarda bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışması ve bir ÇSED Raporu hazırlanmıştır.

ÇSED çalışmalarında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

 • Hava kalitesi
 • Su kalitesi
 • Toprak kalitesi
 • Ekoloji
 • Trafik ve Ulaşım
 • Atık Yönetimi
 • Sosyal (sağlık ve güvenlik dahil) konular
 • Sosyo-ekonomik konular

ÇSED Raporu temel olarak aşağıdakileri içermektedir: İnşaat ve işletmedönemlerindeyürütülecek başlıca faaliyetler; Tanımlanan her faaliyetin potansiyel çevresel ve sosyal etkilerive etkilerin önem dereceleri;

 • Etki azaltıcı önlemler ve
 • Proje kapsamında uygulanacak Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

ÇSED çalışmaları bir dizi ulusal ve uluslararası mevzuat ve kılavuz hükümler rehberliğinde yürütülmüş olup, bunlar aşağıda verilmektedir:

 • 2872 sayılı Türk Çevre Kanunu (26 Nisan 2006 tarih ve 5491 sayılı yasa ile değişik) (hava, su, toprak kalitesi vb. çevresel konularda ilgili ulusal yönetmeliklere uymayı şart koşar)
 • Türk Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği (17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete);
 • Avrupa Birliği (AB) ÇED Direktifi (85/337/EEC) (97/11/EC, 2003/35/EC ve 2009/31/EC sayılı AB direktifleri ile değişik)
 • AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi İncelemesi (COM/2009/0400 final)
 • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevresel ve Sosyal Politikaları, Mayıs 2008
 • Eşitçilik İlkeleri, Haziran 2006
 • Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Sürdürülebilirlik Çerçevesi, Ocak 2012
 • Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevre, Sağlık ve Güvenlik Genel Kılavuz Hükümleri, Nisan 2007 (atık su ve ortam su kalitesi, atık ve tehlikeli atıkmadde yönetimi, gürültü yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile inşaat ve devreden çıkarma kılavuz hükümleri)
 • Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Havalimanları için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuz Hükümleri”, Nisan 2007
 • Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuz Hükümleri: “Kirlenmiş Toprak”, Nisan 2007

Projenin Yeri

Proje sahası, Türkiye’nin Ege bölgesinde İzmir İli’nin Gaziemir İlçesi’nde yer almakta olup, İzmir’in 18 km güney batısında, Selçuk, Efes ve Pamukkale yolu üzerindedir.

Teknik Olmayan Özet

ÇSED çalışmalarını ve bulguları özetleyen bir Teknik Olmayan Özet hazırlanmıştır. Teknik Olmayan Özet, projenin detaylı tanımını, ÇSED kapsamını ve metodolojisini, potansiyel çevresel ve sosyal etkiler ile uygulanacak etki azaltıcı önlemler ile Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nı içermektedir.

Teknik Olmayan Özet için tıklayınız.

Paydaş Katılım Planı

Proje kapsamında Paydaş Katılım Planı hazırlanmıştır. Paydaş Katılım Planı, proje kapsamında belirlenen paydaşların listesini, bugüne kadar yürütülmüş ve proje boyunca yürülecek olan istişare faaliyetlerini, kullanılacak iletişim araçlarını ve paydaş kaygıları ve şikâyetlerini ele alma yöntemlerini içermektedir.

Paydaş Katılım Planı için tıklayınız.

İletişim

İşletme

e-mail: info.izmir@tav.aero
Tel: (0 232) 455 00 00