Fotoğraf & Film Çekimi

Fotoğraf & Film Çekimi

Terminal dahilinde ve önünde film, dizi, reklam vs. çekimleri ile fotoğraf çekimleri de yapılabilmektedir.

Tel: 0 232 455 00 00 – 4450-4029
Faks: 0 232 274 62 10
E mail: Alper.Son@tav.aero
           : Ebru.Onar@tav.aero